Šilutės socialinių paslaugų centras siūlo darbą:

PSICHOLOGUI :

Reikalavimai :

 1. Turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų). Asmuo, įgijęs išsilavinimą užsienyje, gali dirbti psichologu pateikęs užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą. Užsienyje įgytos kvalifikacijos Lietuvoje pripažįstamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems asmenims.
 3. Inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant Centrui ir bendruomenei aktualias psichologinių problemų  prevencijos priemones.
 4. Bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, gydytojais, policijos pareigūnais ir kitais specialistais bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant asmens, šeimos problemas. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles.
 5. Mokėti lietuvių ir bent vieną užsienio kalbą, dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus.
 6. Gebėti dirbti sistemingai, kūrybiškai, sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti galutinį rezultatą.
 7. Darbo užmokestis – 1,03 pareiginės algos bazinis dydis neatskaičius mokesčių.

SOCIALINIO DARBUOTOJO DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS :

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
 2. Turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
 3. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant šeimomis;
 4. Išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;
 5. Mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;
 6. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
 7. Laikytis Centro  darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;
 8. Laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;
 9. Būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;
 10. Laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų;
 11. Darbo užmokestis – nuo 0,94 pareiginės algos bazinis dydis neatskaičius mokesčių.(darbo užmokesčio koeficientas priklauso nuo išsilavinimo, kvalifikacijos, darbo stažo)

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 441  53 014, el. p. info@silutesspc.lt