Paslaugos teikiamos šeimoms patiriančioms socialinę riziką, kurios augina nepilnamečius vaikus, ir kurioms yra skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, taikomas atvejo vadybos procesas.

Atvejo vadybos tikslas – rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko fizinį ar psichinį saugumą ir jo interesus.

Taikant atvejo vadybą, pagalba vaikui ir šeimai yra orientuota į kompleksinės pagalbos vaikui ir jo šeimai organizavimą, paslaugų teikimą, įvairios pagalbos teikimą, kai reikalinga kompleksinė ilgalaikė tęstinė pagalba, kad būtų padėta vaikui ir šeimai išspręsti iškilusias problemas.

Atvejo vadybininkas ir socialinis darbuotojas paskiriamas paaiškėjus, kad pranešimas apie galimą vaiko teisių pažeidimą yra pagrįstas, ir nustačius būtinybę vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį arba nustačius vaiko apsaugos poreikį. Atvejo vadybos procesas gali būti inicijuotas ir vaiko tėvų ar pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms organizuojančių ir teikiančių įstaigų, organizacijų prašymu, vadovaujantis atvejo vadybos tvarkos aprašu. Paskirtas atvejo vadybininkas vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį. Nustatęs kompleksinės pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį, atvejo vadybininkas pradeda atvejo vadybos procesą. Jeigu atvejo vadybininkas nenustato kompleksinės pagalbos poreikio, atvejo vadyba nėra pradedama. Informacija apie pagalbos vaiko ir (ar) šeimai poreikio vertinimo rezultatus perduodama savivaldybės administracijai. Pradėjus atvejo vadybos procesą, su šeima dirba atvejo vadybininko sudaryta specialistų grupė, kurioje turi pareigą dalyvauti atvejo vadybininko kviečiami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ar jos įgalioto teritorinio skyriaus, sveikatos priežiūros, švietimo, socialines paslaugas toje savivaldybėje teikiančių įstaigų, atitinkamų teisėsaugos institucijų atstovai ar kitų sričių specialistai pagal vaiko ir šeimos poreikius. Taip pat gali būti kviečiami dalyvauti seniūnai, vietos bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus ir išvengti informacijos apie privatų šeimos gyvenimą paviešinimo, posėdžio dalyviams taikomi konfidencialumo reikalavimai. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi vaiko tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą, jeigu tai neprieštarauja geriausiems vaiko interesams.

Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria ar yra pavojus jiems patirti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamečių vaikų (įvaikių) visapusio fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeimoje neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; išnaudojimas prekybai žmonėmis; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis; priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.

Socialines paslaugas šeimoms teikia socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis Šilutės rajone.
Socialinių paslaugų poreikis šeimoms ir vaikams nustatomas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą ir vaiko globos ir laikinosios globos organizavimą, atsižvelgiant į šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šeimoje augančių vaikų visapusišką raidą ir derinant su vaiko ugdymo ir vystymosi poreikiais, atsižvelgiant į įvairių sričių specialistų (VTAS, švietimo ir medicinos įstaigų, pedagoginės-psichologinės pagalbos tarnybos, ir kitų įstaigų specialistų, kurių rekomendacijos turi įtakos nustatant vaiko socialinių paslaugų poreikį) išvadas.

Paramos šeimai socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis, padeda užtikrinti tikslingą piniginės socialinės paramos panaudojimą, socialinę riziką patyrusiems bendrai gyvenantiems ir vieniems gyvenantiems asmenims Šilutės rajono savivaldybėje, kai minėti asmenys neefektyviai ar ne pagal paskirtį panaudoja gaunamą piniginę socialinę paramą.

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin. 2006, Nr. 17-589, i. k. 1061010ISTA000X-493).
2. Atvejo vadybos tvarkos aprašas (2019 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-802).
3. Paslaugų paketas (2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93).
4. Vaiko teisių pagrindų įst.