Šilutės socialinių paslaugų centras siūlo darbą:

PSICHOLOGUI :

Reikalavimai :

 1. Turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų). Asmuo, įgijęs išsilavinimą užsienyje, gali dirbti psichologu pateikęs užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą. Užsienyje įgytos kvalifikacijos Lietuvoje pripažįstamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems asmenims.
 3. Inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant Centrui ir bendruomenei aktualias psichologinių problemų  prevencijos priemones.
 4. Bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, gydytojais, policijos pareigūnais ir kitais specialistais bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant asmens, šeimos problemas. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles.
 5. Mokėti lietuvių ir bent vieną užsienio kalbą, dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus.
 6. Gebėti dirbti sistemingai, kūrybiškai, sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti galutinį rezultatą.
 7. Darbo užmokestis – 9,00 pareiginės algos bazinis dydis neatskaičius mokesčių.

ATVEJO VADYBININKUI :

Reikalavimai:

 1. Turėti universitetinį socialinio darbo ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį.
 3. Turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.).
 4.  Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą ir organizavimą.
 5. Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Šilutės socialinių paslaugų centro nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
 6. Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 7. Mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus.
 8. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus.
 9. Nuolat siekti atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias bei gebėjimus.
 10. Darbo užmokestis – nuo 8,4 iki 8,53 pareiginės algos bazinis dydis neatskaičius mokesčių.(darbo užmokesčio koeficientas priklauso nuo išsilavinimo, kvalifikacijos, darbo stažo)

SOCIALINIO DARBUOTOJO DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS :

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
 2. Turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
 3. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant šeimomis;
 4. Išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;
 5. Mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;
 6. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
 7. Laikytis Centro  darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;
 8. Laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;
 9. Būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;
 10. Laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų;
 11. Darbo užmokestis – nuo 7,90 iki 8,20 pareiginės algos bazinis dydis neatskaičius mokesčių.(darbo užmokesčio koeficientas priklauso nuo išsilavinimo, kvalifikacijos, darbo stažo)

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 441  53 014, el. p. info@silutesspc.lt