Korupcijos prevencija

ŠILUTĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

 

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

Šilutės socialinių paslaugų centro darbuotojas siekia teikti pagalbą klientui (asmeniui ar jų grupei). Siekdamas teikti pagalbą,  darbuotojas:

–  yra gero profesinio išsilavinimo specialistas, pasižymintis dorovingumu;

– nuolat kelia savo kvalifikaciją, atnaujina žinias, kad galėtų realizuoti socialinio darbo vertybes;

– kiek galėdamas išnaudoja profesines žinias bei gebėjimus socialinio darbo vertybėms įgyvendinti;

– savo veikla siekia Šilutės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjo gerovės, darbe jo interesus vertina labiau nei savuosius;

– pasisako prieš žmonių ar jų grupių diskriminavimą, nehumanišką elgesį su jais;

– atsako už teikiamų paslaugų kokybę;

– yra nepakantus piktnaudžiavimui tarnybine padėtimi, nesiekia išnaudoti kliento.

 

2 straipsnis.  Darbuotojo etinė atsakomybė klientui

Centro darbuotojas gerbia kliento orumą, jo teisę į laisvą apsisprendimą. Vadovaudamasis šiuo principu,  darbuotojas:

– pripažįsta visus asmenis, kuriems reikalinga jo pagalba, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, tautybės, tikėjimo, politinių įsitikinimų, odos spalvos, civilinės padėties, seksualinės orientacijos bei kitų požymių, aptarnauja ir gina visus  gyventojo, santykius su jais grįsdamas nuoširdumu bei atsidavimu jiems, yra suinteresuotas kompetentingai padėti gyventojui, įveikti jo gyvenimo sunkumus;

– atskleidžia ir įvertina paties  kliento galimybes savarankiškai spręsti savo gyvenimo problemas;

– informuoja  klientą apie galimą pagalbos suteikimą;

– teikia  klientui išsamią informaciją apie jo teises, galimybes bei su tuo susijusias pareigas;

– pasitelkia į pagalbą patyrusius specialistus, jei to reikalauja  kliento interesai;

– neatskleidžia konfidencialios informacijos apie klientą be jo sutikimo tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai;

– su klientais bendrauja mandagiai ir taktiškai.

 

3 straipsnis.  Centro darbuotojo etiniai santykiai su bendradarbiais ir kitais specialistais

Vykdydamas profesines pareigas, socialinių paslaugų centro darbuotojas bendradarbiauja su kitais darbuotojais bei kitų sričių specialistais. Tuo atveju  darbuotojas:

– gerbia kolegų ir kitų specialistų žinias ir patirtį;

– yra jiems lojalus;

– savo kolegos kliento reikalus sprendžia atsakingai;

– kritiškai vertina bendradarbių, pažeidusių  darbuotojo etikos normas, elgesį.

 

4 straipsnis. Centro darbuotojo ir darbdavio santykiai

Centro darbuotojas:

– tvirtai ir garbingai laikosi susitarimų ir įsipareigojimų Šilutės socialinių paslaugų centrui;

– nuolat siekia tobulinti Šilutės socialinių paslaugų centro veiklą, didinti jo teikiamų paslaugų veiksmingumą;

– sąžiningai ir racionaliai disponuoja įstaigos  finansiniais ir materialiniais ištekliais.

 

5 straipsnis. Centro darbuotojo santykis su savo profesija

Socialinių paslaugų centro darbuotojas aktyviai puoselėja ir gina savo profesinę garbę.

Tuo tikslu  darbuotojas:

– propaguoja socialinio darbo reikšmę, jo tikslus, priemones ir etikos principus;

– rūpinasi, kad būtų užkirstas kelias, nekvalifikuotai ir nelicenzijuotai socialinio darbo praktikai;

– prieštarauja, kai reklamos, rinkos paieškų ar kitais sumetimais mėginama skelbti nekvalifikuotą, nekompetentingą, teoriškai bei praktiškai nepagrįstą informaciją apie Centro darbą;

 

6 straipsnis. Centro darbuotojo etinė pareiga visuomenei

Centro darbuotojas tarnauja visuomenės socialinei gerovei. Vadovaudamasis šiuo principu darbuotojas:

– siekia sudaryti sąlygas individų pozityviai raiškai, jų socialinėms garantijoms ginti, asmeniniams poreikiams tenkinti;

–  yra susipažinęs su Lietuvos socialine politika, įstatymais bei poįstatyminiais aktais ir siekia pozityvių pokyčių, kuriais būtų pagerinta klientų socialinė apsauga, įgyvendinamas socialinis teisingumas;

– pareiškia savo nuomonę apie socialinės gerovės problemas per bendrus įstaigos darbuotojų pasitarimus.

 

7 straipsnis.  Profesinės normos

Palaikyti nustatytą Šilutės socialinių paslaugų centro vertybių sistemą, laikytis etinių principų, profesinių žinių bei metodikos, stengtis juos tobulinti.

Laikytis profesinių veiklos normų ir prisidėti prie jų tobulinimo.

Apginti profesinį darbą nuo neteisingos kritikos bei skatinti pasitikėjimą juo.

Konstruktyviai kritikuoti profesinę veiklą, jos teorijas, metodus.

Skatinti naujų požiūrių bei metodikų atsiradimą, atitinkantį  jau egzistuojančius poreikius.