Specialaus transporto paslaugos teikimo tikslas – neįgaliųjų bei kitų socialiai pažeidžiamų asmenų transporto paslaugos poreikio užtikrinimas.

Specialaus transporto paslaugos teikimo paskirtis – teikti paslaugą asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų, yra socialiai pažeidžiami (socialinę riziką patiriančios šeimos) ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Specialus transportas skiriamas:
• vykti į respublikos ir rajono gydymo įstaigas;
• vykti į respublikos ir rajono reabilitacijos įstaigas;
• vykti į stacionarias socialinės globos ir slaugos įstaigas;
• vykti į ortopedijos įmones;
• vykti į techninės pagalbos neįgaliems centro skyrių;
• vykti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius skyrius;
• vykti į socializacijos centrus;
• neįgaliųjų organizacijų kultūriniams ir laisvalaikio poreikiams.
Specialaus transporto paslauga teikiama:
• sunkiai judantiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba pripažinti nedarbingais (0-25 procentai darbingumo);
• vaikams su negalia;
• sunkiai judantiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis arba, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (30-55 procentai darbingumo);
• pensinio amžiaus asmenims, kuriems 70 ir daugiau metų;
• socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams, (su socialinio darbuotojo rekomendacija), numatytais aprašo 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7 punktuose.

Dokumentai, reikalingi norint gauti specialiojo transporto paslaugas

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), pageidaujantis gauti specialaus transporto paslaugą, pateikia socialinių paslaugų centrui:
• prašymą, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);
• gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
• neįgaliojo pažymėjimą;
• pensininko pažymėjimą;
• dokumentą, įrodantį vykimo tikslingumą.

Prašymą dėl specialaus transporto paslaugos skyrimo asmeniui gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to pats padaryti.

Jei paslaugos gavėjui reikalingos papildomos paslaugos (pagalba einant, lydėjimas po gydymo įstaigas ir pan.) prašantysis specialiojo transporto paslaugos privalo pasirūpinti lydinčiu asmeniu, o nesant tokiai galimybei, iš anksto apie tai informuoti.

Neįgaliųjų organizacijos, pageidaujančios gauti specialiojo transporto paslaugą, pateikia prašymą ir dokumentus įrodančius vykimo reikalingumą.

 

Specialaus transporto paslaugos apmokėjimas

• specialaus transporto paslauga nemokamai teikiama du kartus per kalendorinius metus;
• kai kreipiamasi daugiau nei du kartus per kalendorinius metus dėl specialaus transporto paslaugos teikimo, sekančius du kartus mokama 50% specialaus transporto paslaugos teikimo kainos;
• asmenys, kurie specialaus transporto paslaugų pageidauja daugiau nei keturis kartus per kalendorinius metus (du kartus nemokamai ir du kartus mokėdami 50% paslaugos teikimo kainos), už kitas specialus transporto paslaugas moka 100% paslaugos teikimo kainos.
• mokestis skaičiuojamas už specialaus transporto vykimą į pageidaujamą vietą ir grįžimą atgal.
• apskaičiuojant mokestį už specialaus transporto paslaugą remiamasi nuvažiuotų kilometrų skaičių padauginant iš automobilio kuro normos ir dauginant iš einamos dienos degalų kainos, taip pat šios tvarkos 17.2 ir 17.3 punktais.
• transporto paslaugomis pasinaudojęs asmuo (arba vienas iš suaugusių šeimos narių, arba jo globėjas (rūpintojas), arba įgaliotas asmuo) privalo per tris (3) darbo dienas po paslaugos suteikimo sumokėti už suteiktas paslaugas.