Šilutės socialinių paslaugų centras socialines paslaugas teikia Šilutės rajono gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

Šilutės socialinių paslaugų centre (Tulpių g. 12) teikiamos nakvynės, krizių įveikimo, savarankiško gyvenimo namų paslaugos socialinės rizikos suaugusiems asmenims, kuriems nereikalinga nuolatinė, intensyvi specialistų priežiūra.

Centro struktūriniuose padaliniuose teikiamos pagalbos į namus paslaugos senyviems ir neįgaliems asmenims, dienos socialinės globos įstaigoje paslaugos sutrikusio intelekto ir kompleksinės negalios asmenims, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams, savarankiško gyvenimo namų paslaugos senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims turintiems negalią.