BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, asmens namuose ir kitose vietose, kur organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

 

Bendrosios socialinės paslaugos:

 

Paslaugos pavadinimas Kriterijus Apibūdinimas
Informavimas Apibrėžimas Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai)
Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

kiti asmenys ir šeimos

Konsultavimas Apibrėžimas Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų
Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

kiti asmenys ir šeimos

Tarpininkavimas ir atstovavimas Apibrėžimas Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)
Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikus globojančios šeimos,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

mažiau galimybių turintis jaunimas,

kiti asmenys ir šeimos

Sociokultūrinės paslaugos Apibrėžimas Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.
Gavėjai Vaikai su negalia ir jų šeimos,

likę be tėvų globos vaikai,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Kitos bendrosios socialinės paslaugos Apibrėžimas Socialinės paslaugos, organizuojamos atsižvelgiant į specifinius savivaldybės gyventojų poreikius, pvz.: maisto produktų nupirkimas, palydėjimas į įvairias įstaigas ir kt. Prie kitų bendrųjų socialinių paslaugų gali būti priskiriamos ir kai kurios pagalbos į namus paslaugos

 

SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Socialinės priežiūros paslaugos:

 

Paslaugos pavadinimas Kriterijus Apibūdinimas
Pagalba į namus Apibrėžimas Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios: asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, turėti laikiną atokvėpį
  Gavėjai Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

  Teikimo vieta Asmens namuose
  Teikimo trukmė / dažnumas Iki 10 val. per savaitę;

jei teikiama laikino atokvėpio paslauga, – pagal poreikį ir susitarimą tarp paslaugos teikėjo ir asmens, bet ne daugiau nei 208 val. per metus

  Paslaugos sudėtis (komplektas) Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas (jei maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą,

pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.),

palydėjimas į įvairias įstaigas,

kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais,

kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose

  Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, kiti specialistai
  Informacija teikiama
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas Apibrėžimas Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą
  Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.) ir (ar) sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose,

iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.,

kiti asmenys ir jų šeimos

  Teikimo vieta Socialinių paslaugų įstaigoje (šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, vaikų dienos centre, dienos centre socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, dienos centre suaugusiems asmenims su negalia, bendruomenės centre, dienos centre, savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste, krizių centre), asmens namuose, socialinėse dirbtuvėse ir kt.
  Teikimo trukmė / dažnumas Pagal poreikį
  Paslaugos sudėtis Informavimas,

konsultavimas,

psichologinis konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

maitinimo organizavimas (suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose ir išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius gyventojams;

organizuojant maitinimą vaikų dienos centruose),

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),

darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),

kitos paslaugos

  Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

psichologai,

kiti specialistai

  Informacija teikiama
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose Apibrėžimas Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą
  Gavėjai Suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.) ar sulaukę pilnametystės asmenys (24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose,

kiti asmenys ir jų šeimos

  Teikimo vieta Šilutės socialinių paslaugų centre, Šilutės r. Juknaičiai A.R. Kiškių g. 1
  Teikimo trukmė / dažnumas Pagal poreikį
  Paslaugos sudėtis Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara virtuvėje ir kitur namuose, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),

kitos paslaugos

  Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas

 

  Informacija teikiama Savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui;

apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti teikiamos, atsižvelgiant į jo poreikius

Laikinas apnakvindinimas Apibrėžimas Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei
  Gavėjai Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,

senyvo amžiaus asmenys,

smurtautojai,

iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.,

socialinę riziką patiriančios šeimos

  Teikimo vieta Šilutės socialinių paslaugų centras Tulpių g. 12, Šilutė
  Teikimo trukmė / dažnumas Teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras
  Paslaugos sudėtis Informavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

nakvynės suteikimas,

minimalios asmens higienos paslaugų

(pvz., dušo) organizavimas,

minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlės) organizavimas,

esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų (pvz., palydėjimo į sveikatos priežiūros įstaigą) organizavimas

  Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

esant poreikiui, sveikatos priežiūros specialistai, kiti specialistai

  Informacija teikiama
Intensyvi krizių įveikimo pagalba Apibrėžimas Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta
  Gavėjai Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą,

socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.) ir (ar) sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose,

smurtautojai,

iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.,

kiti asmenys (pvz.: smurtą patyrę asmenys, jų vaikai ir kt.)

  Teikimo vieta Šilutės socialinių paslaugų centras Tulpių g. 12, Šilutė
  Teikimo trukmė / dažnumas Pagal poreikį
  Paslaugos sudėtis Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

bendravimas,

psichologinė pagalba,

psichosocialinė pagalba,

laikinas apgyvendinimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),

darbo įgūdžių ugdymas,

apsaugos organizavimas,

kitos paslaugos, reikalingos konkrečiam asmeniui

  Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

psichologai,

kiti specialistai

  Informacija teikiama
Apgyvendinimas nakvynės namuose Apibrėžimas Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę
  Gavėjai Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,

senyvo amžiaus asmenys,

kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos)

  Teikimo vieta Šilutės socialinių paslaugų centras Tulpių g. 12, Šilutė
  Teikimo trukmė / dažnumas Iki 12 mėn. ar ilgiau
  Paslaugos sudėtis Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas,

psichologinė-psichoterapinė pagalba,

minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.) organizavimas,

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),

darbo įgūdžių ugdymas,

pagalba organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas,

apsaugos organizavimas,

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui individualiai

  Paslaugas teikiantys specialistai Socialiniai darbuotojai,

individualios priežiūros personalas,

kiti specialistai

  Informacija teikiama
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Apibrėžimas INFORMACIJA RUOŠIAMA
  Gavėjai
  Teikimo vieta
  Teikimo trukmė / dažnumas
  Paslaugos sudėtis
  Paslaugas teikiantys specialistai
  Informacija teikiama

Nauja informacija ruošiama…