Europos Sąjungos projektai

 

2016 m. gegužės 16 d. Šilutės socialinių paslaugų centras su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0003. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Projekto vertė  – 209 350,00 eurų.

Projekto trukmė – 41 mėnesiai (nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d.) 

Projektas pratęsiamas iki 2020-01-31

Projektas pratęsiamas iki 2021-10-31

Projektas pratęsiamas iki 2022-03-31

Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama užtikrinti kokybiškos integralios pagalbos asmens namuose senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, vaikams su negalia tęstinumą bei plėtrą, konsultacinės pagalbos jų šeimų nariams užtikrinimą, slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimą. Integrali pagalbą (globa ir slauga) bus teikiam Šilutės miesto ir Šilutės rajono (kaimiškų vietovių) gyventojams. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 35 asmenims bus suteikiama profesionali ir prieinama integrali pagalba vykstant pas juos į namus. Integralios pagalbos gavėjų artimieji (šeimos nariai) bus konsultuojami slaugos ir globos klausimais. Mobilių komandų darbuotojai (10 slaugos specialistų) profesinę kompetenciją kels slaugos veiksmų, paciento higienos pagrindų, darbuotojų sveikatos saugos temomis organizuojamuose mokymuose.

 

Šilutės rajono savivaldybė vykdo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr.08.4.1-ESFA-V-416-07-0004 „Paslaugų šeimai plėtojimas Šilutės rajone“. Šio projekto partneris Šilutės socialinių paslaugų centras.

Projektas trukmė :

2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2022m. kovo 31 d. (imtinai).

2022 m. balandžio  1 d. iki 2022m. liepos 31 d. (imtinai).

Šio projekto metu teikiamos „Asmeninio asistento paslaugos“ NEMOKAMOS

 

Asmenys, turintys teisę gauti asmeninio asistento paslaugas. Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

https://drive.google.com/file/d/1O4H7Nc8GKoM0q2hJToczGGOJ8e-uIchy/view