STARTAVO PROJEKTAS „PERĖJIMAS NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ SOSTINĖS REGIONE, VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONE“

Šilutės savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir partneriu pradėjo vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“

Nuo šių metų liepos mėnesio Šilutės socialinių paslaugų centras vykdys bendrai finansuojamą iš Europos sąjungos projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“. Nr. 07-018-P-0001

Pagal šį projektą vykdome socialinių dirbtuvių paslaugą.

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant numatytas konkrečias darbinio užimtumo veiklas, kurios nukreiptos į konkrečios prekės ar produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie Projektą ir jo vykdomas veiklas

https://pertvarka.lt/projektai/bendruomeniniu-paslaugu-projektas-2024-2029-m/

 

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Šilutės socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. gegužės 1 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Šilutės savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 8358 264,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

 

 

 

2016 m. gegužės 16 d. Šilutės socialinių paslaugų centras su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0003. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Projekto vertė  – 209 350,00 eurų.

Projekto trukmė – 41 mėnesiai (nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d.) 

Projektas pratęsiamas iki 2020-01-31

Projektas pratęsiamas iki 2021-10-31

Projektas pratęsiamas iki 2022-03-31

Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama užtikrinti kokybiškos integralios pagalbos asmens namuose senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, vaikams su negalia tęstinumą bei plėtrą, konsultacinės pagalbos jų šeimų nariams užtikrinimą, slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimą. Integrali pagalbą (globa ir slauga) bus teikiam Šilutės miesto ir Šilutės rajono (kaimiškų vietovių) gyventojams. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 35 asmenims bus suteikiama profesionali ir prieinama integrali pagalba vykstant pas juos į namus. Integralios pagalbos gavėjų artimieji (šeimos nariai) bus konsultuojami slaugos ir globos klausimais. Mobilių komandų darbuotojai (10 slaugos specialistų) profesinę kompetenciją kels slaugos veiksmų, paciento higienos pagrindų, darbuotojų sveikatos saugos temomis organizuojamuose mokymuose.

 

Šilutės rajono savivaldybė vykdo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr.08.4.1-ESFA-V-416-07-0004 „Paslaugų šeimai plėtojimas Šilutės rajone“. Šio projekto partneris Šilutės socialinių paslaugų centras.

Projektas trukmė :

2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2022m. kovo 31 d. (imtinai).

2022 m. balandžio  1 d. iki 2022m. liepos 31 d. (imtinai).

Šio projekto metu teikiamos „Asmeninio asistento paslaugos“ NEMOKAMOS

 

Asmenys, turintys teisę gauti asmeninio asistento paslaugas. Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

 

Socialinių dirbtuvių adresas:  A. ir R. Kiškių g. 1 Jukaničių k. Šilutės r., tel. +370 657 54 364. el. p.  gintare.sarlioke@silutesspc.lt  

https://drive.google.com/file/d/1O4H7Nc8GKoM0q2hJToczGGOJ8e-uIchy/view