Savanorystė – tiltas į prasmingą gyvenimą !

Savanoriška veikla yra asmens savo noru neatlyginamai atliekama veikla mūsų įstaigoje, naudinga žmogui, visuomenei ir pačiam savanoriui.  Savanoriško darbo sąlygas nustato sudaryta savanoriškos veiklos atlikimo sutartis tarp įstaigos ir savanorio, jos veiklą reglamentuoja LR savanoriškos veiklos įstatymas. Savanorystės principai – laisva valia, nauda visuomenei ir asmeniui, bendradarbiavimas, įvairovė ir lankstumas.

Šilutės socialinių paslaugų centras yra atviras ir prieinamas socialinės pagalbos reikalingiems Šilutės rajono  bendruomenės nariams. Mes palaikome savanorystės  idėjas ir kviečiame  geros valios žmones, savanorius prisijungti prie prasmingos socialinių darbuotojų veiklos teikiant socialinę paramą, pagalbą, palaikymą tiems, kas jos laukia ir kuriems ji yra labai reikalinga.

Siūlomos savanoriškos veiklos sritys

Socialinių paslaugų sąrašas:

apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose Juknaičiuose;

laikinas apnakvindinimas, apgyvendinimas nakvynės namuose, krizių centre;

pagalbos į namus paslaugos;

dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose (integrali pagalba);

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos institucijoje (dienos grupė);

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos šeimų namuose;

laikinosios globos paslauga;

atvejo vadyba;

dienos socialinė globa institucijoje (dienos grupė).

Dalyvavimas vykdomuose socialiniuose projektuose:

„Atrask save“, „Mes visur kartu“, „Maisto banko“ akcijose

Socialinių paslaugų gavėjai:

senyvo, pensinio amžiaus asmenys (šeimos);

suaugę neįgalūs asmenys (šeimos);

socialinę riziką išgyvenančios šeimos ir jose augantys vaikai;

suaugę ir  neįgalūs asmenys išgyvenantys socialinę riziką, krizes;

moterys, motinos ir vaikai, patyrę smurtą, krizes;

globojami vaikai.

Savanoriui siūlome šias galimybes ir teigiamas socialines patirtis:

žmogiškomis vertybėmis ir partnerystės, bendradarbiavimo principais paremtą jūsų savanorišką veiklą mūsų įstaigoje, jos palaikymą ir skatinimą;

įdomią ir prasmingą socialinį ir darbinį užimtumą, perimti paslaugų gavėjų gyvenimiškas žinias, mūsų darbuotojų profesinę patirtį, galimybę tobulėti, išreikši ir įprasminti save, įgyvendinti savo idėjas;

gebėjimą bendradarbiauti, įgyti individualaus ir darbo komandoje įgūdžius teikiant socialines paslaugas įstaigoje, asmens namuose, dienos grupėse;

priimti jūsų kūrybinę iniciatyvą, pagalbą rengiantis ir pravedant temines popietes, pokalbius, šventes arba įsijungiant į įstaigos organizuojamus sociokultūrinius renginius;

sudaryti jums sąlygas pravesti edukacinius, užimtumo arba meno terapijos užsiėmimus pagal jūsų pomėgius ir gabumus įstaigos struktūriniuose padaliniuose, parūpinti šiam darbui reikalingas priemones;

dalyvauti  tvarkant įstaigos aplinką (teritoriją), prisidėti prie organizuojamų labdaros akcijų;

bendrauti, padėti asmenims atkurti prarastus socialinius ryšius, suteikti žmogiškąjį ryšį ir palaikymą padedant jiems išgyventi netektis, krizes, patirtą smurtą, įveikti socialinės integracijos sunkumus;

įsijungti į socialinio palaikymo tinklą praplečiant neformalius ryšius (artimųjų, šeimos narių, kaimynų, bendruomenių, nevyriausybinių ir labdaringų organizacijų, kt.) tikslu palaikyti socialinių paslaugų gavėjų savarankiškumą, motyvaciją, tenkinti žmogiškuosius bendravimo poreikius, suteikti socialinį saugumą ir švelninti neigiamas socialines patirtis;

pažinti ir įvertinti savo vertybes, pasirengimą būsimai profesijai, tobulinti darbinius ir bendravimo įgūdžius.

Savanoriui siūlome palankią galimybę:

pripažinti jūsų savanorišką veiklą kaip praktinio darbo ir (ar) mokymosi patirtį;

savanorišką veiklą įskaityti kaip socialinę veiklą pagal bendrojo ugdymo planus;

atlikti trumpalaikę (trumpiau nei 3 mėnesiai) arba ilgalaikę savanorišką veiklą;

susitarti dėl palankių jums savanoriškos veiklos formų, būdų ir trukmės mūsų įstaigoje, atsižvelgiant į jūsų asmeninį interesą, galimybes.

Laukiame tavęs, jei tu esi:

geros valios, sąžiningas, motyvuotas daryti gerus ir prasmingus darbus, turi ką pasiūlyti laisvalaikio užimtumui, edukacinei veiklai arba gali suteikti savo fizinę ir psichologinę pagalbą tiems, kas jos laukia;

vyresnis nei 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantis užsienietis ir turi įstatyminio atstovo raštišką sutikimą dėl savanoriškos veiklos mūsų įstaigoje tuo atveju, jeigu esi jaunesnis nei 18 metų.

Specialūs reikalavimai išsilavinimui, socialiniam statusui nėra keliami.

Kreiptis į:

Šilutės socialinių paslaugų centro direktorę Redą Urbaitytę.

Kontaktai: Šilutės socialinių paslaugų centras, Tilžės g. 32, Šilutė, 3 aukštas,

el. p. info@silutesspc.lt, tel. 8 441 53 014, mob. 8 657 89987.

Asmuo, pageidaujantis savanoriauti Šilutės socialinių paslaugų centre, turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą
  • asmens tapatybės dokumentą;
  • sveikatos patikros pažymą, išduotą šeimos gydytojo;
  • savanorio pažymėjimui išduoti skirtą nuotrauką;
  • savanorystės kursų baigimą liudijantį pažymėjimą (pageidautina).

Jei savanoris yra nepilnametis, papildomai turi pateikti:

  • gimimo liudijimą;
  • mokyklos, kurioje mokosi, rekomendaciją;
  • tėvų ar kitų įstatyminių atstovų raštišką sutikimą vykdyti savanorišką veiklą bei sudaryti savanoriškos veiklos sutartį su mūsų įstaiga.

Dokumentai kartu su užpildyta savanorio anketa turi būti pateikti į Šilutės socialinių paslaugų centro raštinę.

Savanoriškų darbų įforminimas:

Jūsų laukia individualus pokalbis su įstaigos vadovu, kuriame:

susitariama dėl savanoriškos veiklos atlikimo sąlygų, trukmės, pobūdžio ir mąsto;

savanoris supažindinamas su darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais (instruktažai) ir įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis;

supažindinamas su centro administracine struktūra, veiklos nuostatai, socialinio darbo turiniu Centro struktūriniuose padaliniuose, pareigybių aprašymais, paslaugų teikimo tvarkomis – pagal savanorio pasirinktos savanoriškos veiklos vietą, sritį ir specifiką;

aptariama ir pasirašoma savanoriškų darbų atlikimo sutartis;

išduodamas savanorio pažymėjimas;

Šilutės socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu paskiriamas už savanorio veiklos priežiūrą įstaigoje, jos kuravimą, metodinės ir kitokios pagalbos suteikimą atsakingas socialinis darbuotojas;

savanoris pildo savanoriškų darbų atlikimo įstaigoje planą, kurį pasirašo savanorio veiklą kuruojantis atsakingas socialinis darbuotojas.

„ Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.“ Paulo Coelho  

Palaiminti yra tie, kurie gali neprisiminti davę ir neužmiršti gavę.“ Elizabeth Bibesco