ŠILUTĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

Projektas Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-31-001 „Šilutės rajono laikino gyvenimo namų statyba“ pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“  teikiamos socialinė priežiūros paslaugos: intensyvi krizių įveikimo pagalba, apgyvendinimas nakvynės namuose, laikinas apgyvendinimas motinoms ir vaikams.

Projekto vertė – 1 927 000 Lt. ES lėšos – 1 637 950 Lt., Savivaldybės lėšos -289 050 Lt.

 

Projektas „Mes visur kartu“ (tęstinis) pagal Vaikų dienos centrų plėtros savivaldybėse 2017 metais, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms programą.

Projekto vertė – 13 714 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

 

Projektas Nr.VP1-1.1-SADM-14-V-01-007 „Dienos socialinė globa ir slauga namuose“ (įgyvendintas).

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2013 m. sausio 31 d. sprendimu T1-641 nusprendė pritarti projekto „Dienos socialinė globa ir slauga namuose“ teikimui pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę VP1-1.1-SADM-14-V „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“. Projekto tikslas – sukurti ir plėtoti kokybišką socialinę globą ir slaugą į namus senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims ir jų šeimų nariams.

2013 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra  ir  Šilutės rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto Nr.VP1-1.1-SADM-14-V-01-007 „Dienos socialinė globa ir slauga namuose“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Pagal šį projektą, Šilutės socialinių paslaugų centras – tiesioginis socialinių paslaugų teikėjas, teikia integralią pagalbą (slaugą ir dienos socialinę globą) senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims su sunkia negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas visiškas nesavarankiškumo lygis. Všį „Šilutės ligoninė“ pagal panaudos sutartį suteiks kabinetą su licencija ir higienos pasu.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, įgyvendinimui skirta 504 000 Lt.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2013 m. gegužės 8 d., pabaiga – 2015 m. rugsėjo 1 d.